“فرمت درایو در داس”

(فرمت درایو در داس) [فرمت درایو در داس]

فرمت کردن یک درایو [بایگانی] – برنامه آنفرمت کردن درایو ها نصب ویندوز اکس پی از محیط داس بوت داس – آموزش جامع رایانه دستورات داس – ايران ويج ساخت درايو مجازي بدون نرم افزار مجموعه سوالات مهم کامپیوتری – بی کس آموزش دنیای کامپیوتر اینترنت

(فرمت درایو در داس)

»فرمت درایو در داس…

روش فرمت در داس
برا فرمت کردن از طریق ms-dos ابتدا تو setup کامپوتر بشی و اولین درایو boot رو روی cdrom قرار بدی (اگرم بلد نیستی برب تو setup باید اولی که کامپوتر روشن شد کلید delete رو بزنی تا یه صفحه آبی باز بشه) خوب بعد از اون یه cd بوت باید تو سی دی درایو بگذاری که اقلب سی دی های ویندوز 98 بوت هستند. خوب حالا وقتی سی دی رو گذاشتی سیستم بوت می شه و دوتا گزینه برات می یاره که گزینه دوم رو انتخاب می کنی بعد از اون یه چندتا دیگه گزینه می یاره که اینبار گزینه ای رو انتخاب می کنی که توش نوشته with cd . خوب بعد از چند لحظه یه صفحه می یاد که توش نوشته :/a خوب حالا باید تایپ کنی format c:/s و اینتر رو بزنی بعد یه پیام برات می یاره که شما y رو می زنی و اینتر می کنی و صبر می کنی تا مراحل فرمت تموم بشه و بعدشم یه اینتر دیگه می زنی و کارتون تموم می شه
البته به جای format c:/s می تونید fotamat c:/q رو بزنید که خیلی سریع فرمت می کنه.
البته باید ببخشین اگه بد توضیح دادم.

تعبیر ‘ بوسه دادن یا بوسیدن ‘ در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید دوستدار و خواهان ان شخص است و اگر ان شخص ناشناس باشد از جایی که امید ان را ندارد خیر و منفعت به او می رسد و اگر دید شخص معروفی او را بوسید از ان شخص خیر و منفعت می یابد .

کرمانی می گوید : اگر ببیند از روی شهوت مردی را بوسید چیزی برای مرده خیر می کند یا مرده را به دعای خیر یاد می کند و اگر ببیند ان مرده او را بوسید از مال یا علم ان مرده چیزی به او می رسد و اگر ببیند کنیزی او را بوسید خواهان و خواستار اوست و اگر برخلاف این ببیند به مراد و منظورش نمی رسد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر بوسیدن بر 4 وجه است : 1. خیر ومنفعت 2. براورده شدن حاجت 3. پیروزی بر دشمن 4. سخن خوش و دلپذیر شنیدن .

تعبير ديدن ” مار ” در خواب
ابن سيرين مي گويد : مار در خواب دشمني پنهان است . اگر در خانه خود مار ببيند دليل بر دشمن خانگي است و اگر در صحرا مار ببيند دشمني بيگانه است .

اگر ديد با مار جنگيد با دشمن نزاع و مرافعه مي كند . اگر مار بر او غلبه كرد دشمن بر او پيروز مي شود و اگر او بر مار پيروز شد دشمن را شكست مي دهد .

اگر ببيند گوشت مار مي خورد به پادشاهي مي رسد . اگر مار را دو نيم كرد مال دشمن را مي خورد و اگر ببيند ماري مرده است از افتي در امان است .

ابراهيم مي گويد : اگر مار سفيد رنگي گرفت به بزرگي مي رسد . اگر ببيند ماري از او فرار كرد ضعيف و ناتوان است . اگر در خواب مارهاي سياهي ببينند دشمنانش زياد است . اگر مار سبز رنگي ببيند دشمن او زاهد و درستكار . اگر زرد رنگ باشد دشمنش بيمارگون است . اگر مار سرخ باشد دشمنش خوش مشرب و معاشرتي است . اگر ببيند تعداد زيادي مار پيش او جمع شدند خويشان و بستگانش دشمن او هستند .

جابر مغربي مي گويد : اگر در خواب ببيند از سوراخ بيني يا گوش يا الت يا مقعد او ماري بيرون امد فرزندش دشمن او مي باشد . اگر ببيند ماري را گرفت و اسيبي به او نرسيد به بزرگي و مقام مي رسد و بر دشمن پيروز مي شود و به مرادش مي رسد .

حضرت صادق (ع) مي فرمايد : تعبير مار در خواب بر 10 وجه است : 1. دشمن پنهان 2. زندگاني 3. سلامتي 4. پادشاهي 5. سپهسالاري 6. دولت 7. زن 8. مراد 9. پسر 10 سيل

………………….

 تعبیر خواب – لاک پشت

لاک پشت زن يا مردي است پير و کهن سال. پر حوصله و بسيار موقر و سنگين، صبور و آرام که پند مي دهد و خير و صلاح انسان ها را مي خواهد. اگر در خواب ببينيد که لاک پشتي داريد که مربوط به شماست، مثلا در باغ يا ملک شما زندگي مي کند نشان آن است که به صبر و حوصله نياز داريد.ضمير و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباري دعوت مي کند و اين دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما مي رساند. همين طور ممکن است پيري کهن سال و با تجربه در مسير ِقرار بگيردکه همين دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائي کند. اگر در خواب …
ببينيد بر لاک پشتي نشسته ايد به يک سفر دور مي رويد يا در دريا مسافرت خواهيد کرد که اين سفر شما بسيار طولاني خواهد بود. اگر در خواب ببينيد گوشت لاک پشت مي خوريد عمرتان طولاني خواهد بود يا ميراثي به شما مي رسد که صاحب آن پول و ثروت در دياري بعيد مي زيسته و اکنون هم آن مرده ريگ در فاصله اي دور قرار دارد.