خواص گوشت گنجشک

(خواص گوشت گنجشک) [خواص گوشت گنجشک]

خواص گوشت گنجشک خواص خوراکی ه او نوشیدنی ها خاصیت کشمش – خواص میوه ها و گیاهان درباره (بلغم ـ سودا ـ دم ـ صفرا) چه خواص و مضرات گوشت حیوانات(شکار) خواص گوشت اهو 1390 نوامبر طبیعت و درمان،فواید و wwwsmalldrugstoreiranblogcom

(خواص گوشت گنجشک)

»خواص گوشت گنجشک…

گنجشک= عصفور

گوشت گنجشک یکی از مقوی ترین غذاها بوده و از نظر خواص داروئی برای برطرف نمودن ضعف قوای جنسی بسیار قابل توجه است.ژزشکان سنتی نوشتهاند .
آنچه درماهی سقنقور است نصف او در دواغ عصفور است
گوشت گنجشک برای افراد ضعیف و سرد مزاج بسیار مفید است و برای بیماران استسقائی و یرقان ویروسی برای تقویت بیمار در دوران نقاهت نیز نافع میباشد. گنجشک را بهتر است ژس از کندن و بیرون ریختن احشاء با سر وکله و استخوانهای بدن در هاون خوب بکوبند و یا مجموعه را با چرخ گوشت چرخ کرده سژس با مقداری اب طبخ کنند و آب صاف شده را قدری نمک زده میل نمایند اگر گنجشک را با زرده تخم مرغ و روغن زیتون سرخ کرده و در چند نوبت به جای غذا بخورند قوای جنسی راچنان تقویت میکند که افراد مسن را چون جوانان مینماید. بعضی از زنان به علت ناراحتی هایی که در تخمدان و یا لوله های تخم برخوردارند نمیتوانند تخمک خود را به داخل رحم برسانند و به همین سبب نمیتوانند باردار شوند آنان میتوانند ضمن اجرای دستور فوق چند شب وقت خواب مغز سر گنجشک را بخود بگیرند ناراحتی آنان مرتفع شده و اسباب باردار شدن آنان فراهم میگردد.

متن علمي در مورد زمستان

مثل یک پوپک سرمازده در بارش برف ٬ سخت محتاج به گرمای پر و بال توام
تو اگر باز کنی پنجره ای سمت دلت ٬ میتوان گفت که من چلچله لال توام . . .

…………………………………………………..

شناخت طبع ها و مزاج ها
–      طبع گرم : این افراد دارای بد نی گرم هستند وبا خوردن غذای گرم دچار مشگل می شوند مثل   خا رش بدن شوره سر ودچار عطش می شوند عنصر آ تش بر اینگو نه افراد غلبه دارد این گونه افراد دراقلیت هستند وزود عصبی می شوندوزود آرام می شوند معمولا از نشاط بیشتری برخوردارند ودمای بد نشان با لا است معمو لا یک درجه تبّ دارند زود عصبی می شوند در کل خون گرم هستند وخوش برخوردند
طبع سرد : اکثرمردم دنیا ازطبع سردی برخوردار هستند این افراد دارای پوست سفید هستند ویکی از علت ها ی آن فعا ل بودن سیستم بلغم یا لنفا تیک است این افراد میل به لبنیا ت مخصو صا به ما ست را دارند وزود تردچارنقرس میشوند پر خواب هستند وبه راهتی نمی توانند از رختخواب بلند شوند غذایشان دیر هضم می شود عموما سست هستند وشاداب نیستند استعداد چاقی در آنها زیاد است معمولا انسانهای خوش گذرا نی هستند ودیر عصبا نی می شو ند اینگونه افراداگر رعا یت حا ل خودرا نکنند زود تردچار بیماری می شوند کل مردم اروپا دارایی چینین طبعی هستند بدن سفید وشلی دارند وگرایش به اسیدی دارند وبا کوچکترین سردی خوردن دچار بی حالی وخواب می شوند واگر مواظب نباشند بیماری های مثل رعشه ،ام اس،سائیدگی استخوان ، لوپوس ، پارکینسون ،نباید زیاد از سردی استفاده کنند .پوست صورت جین وچروک می شود ولی افریقائها از طبع گرمی بر خوردار هستند.
طبع معتدل : این افراد بین گرم وسرد هستند تعداد این افراد کم است چنین افرادی نسبت به غذا حساسیت نشان می دهند وهمه غذا ها با طبع این افراد سازگاری دارد ونسبت به بقیه کمتر مریض میشوند وشاید در دراز مدت دچار بیماری سخت شوند برای اینکه غذا بر روی این افراد به سرعت تا ثیر نمی گذارد وهمین امر با عث می شود دردراز مدت سموم در بدن آنها رسوب گردد و آن ها را مریض نما ید
و لذا از نظر طب قدیم زنجبیل گرم است وکا فور سرد اما درطب جدید این مواد ایجاد آ لکا لوز واسیدوز می کند و پی ا چ خون را با لا می برد زیرا پی ا چ زنجبیل بالای هفت است وپی اچ کا فور زیر هفت است واز این مواد می توان در بالا و پا یین نمودن پی ا چ خون می توان استفاده کرد وبسیاری از بیماری ها را از این طریق می توان درمان کرد لازم به توضیح است که طبع انسان عوامل ژنتکی است وقا بل عوض شدن نیست اگر شما ماهی ماست وبرنج خوردیدوخوابیدید ودیر بیدار شدید طبع شما سرد است واگر زود بیدار شدید طبع شما گرم است ولی اگر هیچ فرقی نکرد طبع شما معتدل است آنهایکه از طبع معتدل برخوردار هستند چون بیماری خود را نشان نمی دهد در سال یک چکابی بدهند بهتر است  وانچه در انسا ن قا بل تغیرا ست ارکا ن اربعه است ویا چهار مزاج می با شد که توضیح می دهیم قدیمی ها معتقد بودن که کل هستی از چهار عنصر تشکیل شده است آتش ، هوا ،خاک ،وآب وهر کدام دارایی مزاجی است .آتش همان خورشیدی است که خداوندآفریده اگر خورشید نبود هیچ موجودی زنده نبود وهمه ازبین میرفت یعنی همه منجمد می گشتند
هوا که جو زمین را تشکیل داده است واز اکسیژین ، ئیدروژن ،ازت ، وگازهای نادر در آن است خداوند جوی راکه آفریده ویک سپری بنام لایه اوزن به عنوان محافظ هوا قرار داده که هوااز بین نرود که آن همان اوزن یا او تری است ینی اکسیژن که سه مولکول دارد وما متاسفانه با اسپری های که استفاده می کنیم رفته رفته لایه اوزن را سوراخ می کنیم واگر این ماده حیاط بخش از بین رفت تعششات واردجو می شود وانواع سرطانهای پوستی زیاد می شود ویا از طریق پوست بدن داخل جریان خون می شود وکلیه ها را دچار بیمار ی میکند که فعلا مورد بحث ما نیست
1.    هوا :خداوند متعا ل برای حیاط کل موجودات آن را آفریده واگر هوا نبود اصلا خلقت نبود وما همه می دانیم در کراتی که هوا نیست موجودات زنده نیز نیست
آب :آب ماده حیاط بخشی است اگر نبود باز هم زندگی نبود وباید بگویم که خلقت نبود وخداوند متعال در قرآن کریم میفرمایدومن الماء کل شی حی تمام موجودات را از آب آفریدیم اگر شما تمام موجودات ذربینی را ونهنگ های دریا راویا اقیانوس هارانظری بیندازید همه نیاز به آب دارندوما متاسفانه قدر این مایع بسیار با ارزش را نمی دانیم واستفاده صحیح از آن را نمی کنیم وآن را هدر می دهیم
خاک : کره زمین یک سوم از خاک ودوسوم از آب است آب بر روی چیست باز هم روی خاک است واگر خاک نبود رزق روزی مفهومی نداشت باز در قرآن کریم آیه داریم سوره مبارکه بقره آیه 22 ما زمین را برای شما مثل فرش گسترانیدیم ورزق وروزی شمارا از آن بیرون آوردیم اگر خاک نبود ما هیچ گونه مواد مورد نیاز بدن مان را نمی توانستیم تامین کنیم
برای آتش: گفتیم که قدیما برای آتش مزاج گرم وخشک می گفتند یعنی که هر چیزی در برابر آتش قرار بگیرد ویادر برابر تابش آفتاب قرار بگیرد گر م شده وخشک می شود
آب: هر چیزی که در آب قرار بگیرد سرد وتر می شود . پس آب سرد وتر است
هوا:ولی هوا تر است ولی به تری آب نیست وقتی که غروب می شود در کوهستانها هوا مه آلود می شود مقداری هوا بصورت  شبنم روی گیاهان می نشیند این همان تری هوا است یعنی ذراتی از مولکولهای آب در هوا وجود دارد
خاک هم سرد وخشک است وما همیشه می بینیم که خشک است مگر اینکه آب به آن برسد وزود حرارت را می گیرد وزود آن را از دست می دهد چون خشک است .وخشکی آن طوری است که به دست آدم نمی مالد .
برای روشن شدن مسئله ببینیم اصلا گرم چیست سرد چیست  قبل از اینکه گرم سرد را بشناسیم باید ببینیم پ هاش چیست ، پ هاش مقدار ئیدروژن موجود در مایعات خارج سلولی است هما ن طوری که گفتیم دو سوم بدن انسان آب است که نیمی از آن در داخل سلول ونیمی دیگر در خار ج سلول است پ هاش مساوی 7 یعنی خنثی اگر زیر 7 باشد اسیدی اگر بالای 7 باشد قلیایی اسیدی = سردی وقلیایی= گرمی پس حالا که معنی گرمی وسردی را متوجه شدیم
حال ببینم تر وخشک چیست . در هر موادی که مقدار سدیم بالا باشد تر است .ودر هرماده ویا موادی که پتاسم بالا باشدخشک است ودر هر سلول بدن ما 2عدد پمپ است 1پمپ پتاسم 2 پمپ سدیم اگر ما مواد پتاسم دار خوردیم پمپ پتاسم عکس پمپ سدیم عمل می کند هرچه مواد مایات اضافی سلول دارد بیرون می ریزد واگر ما نمک خوردیم پمپ پتاسم کم کار وسدیم فعال می شود وآب در نسوج جمع می شود وورم پیش می آید واگر این پمپ فعال شود انسان عصبی می شود چون مایعات جمع می شود وفشار خون بالا می رود وسر در دوبی حالی وبی حوصلگی وکرخت وورم وغیره پیش می آید
حالا معنی گرم ، سرد ،تر ، خشک رافهمیدیم
حالا آتش در کجایی بدن ما هست دمایی بدن ما 37 درجه است اگر این به 40درجه برسد می گویم ادم طب دارد واین گرما از کجا آمده است از سوخت وساز قند ها وچربی ها واگر این سوخت وساز نباشد زنده بودن معنی ندارد واگر بالا نیز باشد باز هم زنده بودن معنی ندارد پاین هم باشد نیز همانطور
هوا: هوا بخشی از وجود انسان است اگر هوا داخل ریه شد وبیرون نیامد انسان عمرش تمام می شود ودر کل اگر گفتیم هوا نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
خاک : اجل وقتی که فرا رسد بدن انسان یخ می کند وخاک هم سرد است
چهار نوع خلط در بدن آدمی است اولین آن خون :خون انسان در هر فصلی عوض می شود  یعنی وارد طحال شده ومیکروبهی آن را جا می گذارد ودوباره نوع شده وداخل جریان خون می آید وبه خاطر آن است که حجامت را برای خارج کردن سموم از طحال حضرت پیامبر (ص) سفارش کرده اند یک سیزدهم بدن انسان را خون تشکیل داده است یعنی یک فرد 75 کیلویی حدودا 6 لیتر خون در بدن دارد کار خون اکسیژن رسانی ودفع مواد زائد از سلولها است وطبع آن گرم وتر است وچون پ هاش آن 7/3 است وبالا وپاین بودن آن خطر دارد ولازم است بگویم که دو عامل در تنظیم پ هاش بسیار نقش مهمی دارند 1- ریه ها 2- کلیه ها واگر تنظیم نشوند یا از نظر اسیدی به کما می رویم یا از نظر قلیایی خون روان است کسانیکه دموی هستند خون بر آنها غلبه کرده است که در بحث خود انشاالله خواهیم گفت
دومین آن صفرا: هموگلوبین در داخل کبد صفرا را می سازد صفرا غذا را هضم می کند اگر را اندازهبگیریم 8/4 است پس گرم وخشک است اگر صفرا بیشتر باشد گرما بیشتر است  وجای ذخیره آن در کیسه صفرا است وبرای هضم غذا داخل دوازده واثنی  عشر داخل غذائکه به صورت کیموس گشته شده وغذارا هضم می کند حالا اگر زیاد تولید شد صفرا در انسان غلبه می کند وزردی می آورد چشم زرد می شود وبدن زرد می گردد باید تعادل رعایت گردد واگر زیاد باشد حالت تهوع واگر کم باشد غذا هضم نمی شود واگر نباشد زندگی معنی پیدا نمی کند
سودا:سودا سرد وخشک است ودر واقع رسوب خون است اگر این رسوب به اندازه با شد آدمی با نساط است اگر بیش از اندازه باشد افسردگی خودخوری در بعضی  مواقع خودکشی می آید گریه کردن یبوست .عدس این رسوب را زیاد می کند وبادمجان سرخ کرده این رسوب را زیاد می کند ماهی دودی گوشت گاو گوساله وغذاهای مانده رسوب رازیاد می کند وباید دو وعد غذا یکی نباشد .
بلغم:بلغم یعنی سیستم ایمنی بدن که متشکل از عروق لنفاوی وغده های لنفاوی وطحا ل که به آن سیستم گردش لنف می گویند وبرای محافظت از بدن خداوند تبارک وتعا لی در بدن انسان خاق کرده است اگر این سیستم ایمنی نباشد با کوچکترین سرما خوردگی ویا مریضی از بین می رویم که بزرگترین غدد لنفاوی لوزه ها هستند ووقتی که لوزه سوم دچار مشکل می شود متاسفانه عمل می کنند وایمنی بدن را تضعیف می کنند بلغم سرد وتر است در بلغم 6 نوع گلبول سفید است که این ها هر کدام  کار خاصی را انجام می دهند پس سیستم ایمنی بدن ما سرد است استخوان مانیز سرد است
حالا اگر تعادل این 4 خلط را حفظ کنیم ما  نرمال هستیم دیگر هیچ مریضی به سراغمان نخواهد آمد آن هم بستگی به غذاهای است که ما می خوریم هر کدام ازاین ها زیاد شود یعنی مزاج تعغیر کرده است اگر خون زیاد باشد می گویم دموی مزاج شدهایم ویا اگر صفرا زیاد باش می گویم صفراوی مزاج شدهایم  واگر سودا زیاد باشد  سوداوی مزاج واگر بلغم زیاد باشد بلغمی مزاج شده ایم .واگر دو خلط زیاد شود مریضی خواهد آمد و خداوند انسان را از مجموعه تضاد ها آفریده گرم وتر وسرد وخشک همه اینها جمع  شده وانسان بوجود آمده است وما چون خون گرم هستیم پایین آمدن پ هاش را پزشکی امروز اسیدوز می گوید که قدیم به آن جنون سرد می گفتند واگر پ هاش با لای 7/3 باشد جنون گرم وامروزه می گویند آلکالوز قبلا گفتیم که دو عا مل نمی گذارند  این پ هاش بالا یا پایین شود کلیه ها وریه ها .حالا پ هاش چطوری پایین می آید .مثلا اگر یک روز غذای سردی بخشی مثل برنج در کنار ش ترشی وماست ودر آن خورشی سردی پ هاش پایین می آیید وشما دچار سنگینی شده ومی خوابید ودر این موقع کلیه ها وارد عمل شد ه وازطریق گردش خون خون را تصفیه می کنند واسیدی را خارج می کند و شما سر حال می شوید ودر این حال اگر شما آزمایش بدهید جلو ادرار می نویسد اسیدی 5  و7 تازه خنثی است وبا لایی 7 گفتیم قلیایی پس کلیه ها چه کار مهمی را انجام می دهندومتاسفا نه با خوردن چای ودوغ وماست آنهارا از بین میبریم واگر آمدیم باز گرمی بیش از ح استفاده کردیم از آن طرف می افتیم وکلیه ها باز وارد عمل می شوند .ریه ها هم چون ئیدرژن داخل خون است داخل خون نیز می رود وریه از طریق دم وباز دم آنها را بیرون می راند و شما نر ما ل میشود در کل ریه اسیدوز وآلکا لوز (سردی وگرمی ) تنفس را کنترل کرده وئیدروژن موجود در خون را از طریق باز دم خارج می کند وکلیه از طریق ادرار دفع می کند .یک انسان باید این مسائیل را بداند وخود وخدارابشناسد.
.
انواع مزاجها : مزاجها به چهار دسته تقسیم می شوند 1- افراد دموی مزاج 2- افراد صفراوی مزاج 3- افراد سوداوی مزاج 4- افراد بلغمی مزاج
نشانه های افراد دموی مزاج :
افرا د دموی مزاج : خون در بدن این افراد معمولا طغیان نموده گردش خونشان بسیار سریع است وچهره برافروخته ذارند ضربان قلب تند است اینگونه افراد خون گرم هستند ودمای بدن آنها بیشتر است ودارای حرکت تند وسریع هستند وبا دیگران خیلی زود رابطه بر قرار می کنند وزود عصبی می شوند معمولا ا ضطّراب خاصی دارند ودائم درتلاش وکوشش اند .یک سیزدهم وزن بدن انسان خون است یعنی یک فرد 75 کیلویی 6کیلو خون در بدن داردکار خون اکسیژن رسانی ودفع مواد زائد از بدن است وطبع آن  گرم وتر است چرا  پ هاش آن  3/7 است بالا پایین بودن آن خطر دارد ودو اندام انسان  پ هاش را تنظیم می کند یکی ریه ها ودیگری کلیه ها اگر تنظیم نشود یا از نظر اسیدی ویا از نظر قلیایی انسان بی هوش می شود چون خون روان است مایع است ولی صفرا سفت است وروان نیست اگر با خون ادغام شود آدمی دچار یر قان می شود .
اگر در بدن آدمی خون غلبه کند یعنی هموگلو بین بالا ی 17 برود این علائم پیدا می شود سنگینی سر طرف می گوید امروز سرم سنگین شده وحا ل وحوصله ندارم اکثرادچاره خمیازه می شوند وهمیشه در حا ل چرت زدن هستند اینگونه افراد دچار کندی حواس می شوند بدن دچار خا رش می شود در پیشانی جوش های ریزی ظاهر می شود پا ها از زیر زانو دچار خارش می شود ودر هنکام خاریدن خون خون می آید وبیشتر جوشها در کتف آنها ریز وزیر پوستی می باشد دچار خون ریزی در دندانها ولثه می شوند مخصو صا در مسواک زدن این گروه افراد همه چیز را در همه جا ودر همه مکان ودر همه ساعت می خورندیعنی پر خورند از بچگی تا پیری مدام می خورنددچار کسا لت وخمودگی هستند وشاکی هستند وبر سر همه داد می زنند .
حال چه غذاهای  برای این افراد ( یعنی دموی ها ) مضر است :
سرخ کردنی وغذای چرب آش رشته غذاهای پر چرب ، ما کارانی ، شیرینی جات قنادی ، ادویجات تند پر خوری غذاهای شور  ، هنوز غذا را نچشیده نمک می زنند کلم شور خیار شور گوجه شور شورشوره گوشت زیاد کره وخامه زیاد غذاهای نشاسته ای  کوکوی سیب زمینی زیاد با خیار شور اگر بچه این غذا را زیاد بخورد جلوی رشد بچه را می گیرد  آب یخ زیاد نوشابه دوغ ترش ی وماست که همه یکجا داخل تمام سفره ها ی امروزی است تخم مرغ زیاد آنهای که در وسط غذا آب می خورند تخم مرغ با خرما تر شی با غذا اشتها باز می شود اینقدر می خورند تا چاق شده ودنبا ل لاغر شدن می روند مرغ با دمجان سرخ شده غذا های فریز شده غذا های ساندویجی وپیتزا واسمک.
حا ل چه غذاهای برای دموی مزاج ها خوب است :
نوشیدن روزی شش لیوان آب نیم ساعت قبل از غذا ودو ساعت بعد از غذاآب زرشک ، کا هو ، خیار ، میوه جات تابستانی ،  چون مزاج میوه ها خنک است هلو ، سبزیجات ، سوپ جو ، لیمو ترش تازه چون جو ضد سرطان است ولعاب دهنده است وضد اسید معده وروده است واسید نمی تواند به دیواره معده نفوذ کند ملین خوبی است اجاز ه نمی دهد غذا در روده توقف کند تا بگندد واز عفونت خبری نیست وبیماری اعصاب وروان خبری نیست وفیبر زیادی دارد جوبا پوست جوانه زده ونیم کوب داخل غذا داروی است برای پوست صورت به جای نیم کوب می توانید چرخ کنید کشک سائده را جذب جو کرده وخشک کرده وآش درست کرده ومیل کنید سیر پیاز پونه سبزی جات  با آش و2عدد خرما داخل آش مقداری روغن زیتون حبوبات جوانه زده به صورت  سالاد فصل خاکشیر ، اسفرزه ، بارهنگ، با لنگو، تخم ریحان ،به دانه ، تخم مرو ، عسل بیشتر از غذاهای خام  خورشت آلو اسفناج ،آلوبخارا ،سوپ جو ،آب زرشک حجامت، آب انار با هسته ، غذاهای بخار پز
نشانه های افراد صفراوی .
افراد صفراوی : این ا فرا دبر اثر فعا لیت وترشحا ت زیاد کبد چهره ای زرد رنگ وسفیدی چشم آ نها زرد است ونسبت به دیگران یک درجه تب دارند در بعضی از این افراد بدنشان یا داغ شده ویا سرد می شود عموما اینگونه افراد دچار بیماری پوستی هستند وموها یشان می ریزد ودر پوست آنها لکه سفیدی ایجاد می شود ویا در بدن آنها لکه قهوه ای ایجاد می شود اینها از حا ل وحوصله خوبی بر خوردار نیستند وحسّا س وزود رنج هستند و سریع عصبی می شوند واز چهره شا دابی بر خوردار نیستند وبا غذای مصنوعی وبا مزه های ساختگی مانند سس رب وچاشنی های مانند آن خوی گرفتند ومعمولا از یبوست رنج می برند ودائم در دگرگونیهای روحی هستند تشنگی وسوزش جگر دارند پوست صورت سفید مایل به زرد وچشم زرد می باشد غلظت ادرار کدر الکترولیتها تعادل شان بهم خورده وبه خاطر آن عصبی می شوند دهان تلخ است دچار کم اشتهایی هستند ناراحتی معده دارند دچار درد شقیقه ونبض شقیقه هستند تاریکی وسیاهی در دید در بلند شدن از زمین را دارند وسر گیجه دارند پوست خشک وتر ک پاشنه پا دارند لب ها وگوشه های لب ترک دارد یعنی پوست را حرارت بالا می سوزاند دائم حرارت بدن 1/5 درجه بالا است تب دارند جوشش فم المعده دارند ویک چیزی که می خورند غذایشان می جوشد چون صفرا وارد معده می شود اگر دو مرتبه انگشت به نمک زده وبه دهان بگذارند جوشش از بین می رود این ها خوابی حولناک می بینند ودر تاریکی می تر سند دچار ریزش مو وشوره سر می شوند ومتا سفانه می خواهند باد شامپو های خار جی از بین ببرند اگر چند وعده غذایشان را عوض کنند در ست می شود در بدنشان لکه های سفید و   قهوای نمایان  می شود بیماری آلوپیسی می گیرند یا داع الصدف ریختن مو سر وصورت تکه تکه علاقه به آب یخ زیاد دارند دجار یبوست هستند دهان بوی بد می دهد در روده توقف غذا وگاز تولید مخصوصا گاز پتومائین تند خو وبهانه جو هستند وجوشهای خیلی بزرگ وچرکی دارندودر بزرگی جایی جوشها می ماند
غذاهایی که برای صفراوی ها مضر است.
چای ، قهوه، نسکافه، لبنیات  ،تخم مرغ ، غذاهای فریز شده ، زود پز شده ، سرخ شده ، سس ورب ، سرخ کن ها ، وسرطا نزا ها ، غذاهای چرب وپر حجم ، ما کارانی  آش رشته سیر داغ ونعناع داغ اگر سیر را با غذاهای خام خورده شود بوی بد نمی دهد ، کلیه غذاهای که طبع آنها گرم است ، ادویجات تند ،آب یخ سرد ویا وسط غذا آب خوردن ،شیرنی جات قنادی ، وخامه ای ، شیرینی تر وغیره ….،اجیل شور وگوشت قرمز تکه تکه غذا خوردن پور خوری تخمه زیاد خوردن تنقلات مثل چیپس ،پفک، بیسکویت ، بادمجان ،موز ، ساندویج ، سوسیس  ، کالباس ، هایدا، فلافل ،سمبوسه این غذا ها صفرا رازیاد میکند
غذاهای مفید برای صفراوی ها
سیب  ، گلابی ، خیار ،شاتوت، میوه های تابستانی ، آلبا لو زرشک ، گوجه سبز ، آ لو بخارا ، هندوانه ، کدو خورشتی ، هویج ، روغن زیتون، سوپ جو ، با میه ، می توانید بامیه را خشک کرده ونگه دارید از سبزی جات گشنیز اسفناج ، لیمو تر ش تازه ، سیب زمینی بخار پز ، قار ج ، پیاز ، برگه هلو ، زرد آلو ، مغز بادام خام ، برنج سفید ، نخود فرنگی ، کدو حلوایی ، عدس ماش ، جو دو سر ، مخمر آبجو ، لیمو عمانی ، کبد را کلا با این غذاها می توان در مان کرد اگر روش را خوب عما ل نمائید حتی هپاتید نیز در مان می شود ، نوشیدن روزی 2 لیوان آب زرشک استفاده از بذر های ملین گفته شده ترشیجات طبیعی ،آلوچه ،مغزفلوس،شیرخشت،ترنجبین،عسل به صورت شربت با نصف لیمو ترش تازه،انگور،کاهو،خیار،تخم کدو خام،تخم خیار،تخم هندوانه،تخم کاهو،کلا خنکی ها برای کبد خوب است،
افراد سوداوی : رسوبات خون در این گونه افراد قلبه کرده این گونه افراد چهره ای گرفته دارند    وخسته هستند وحال مساعدی ندارند اکثر بیماری روحی را این گونه افراد تشکیل داده ودائم دچار خواب های آشفته وکا بوس هستند برای اینکه دائم خود خورند یبوست وعطش دارند وعصبی هستند ودوست دارند همه کار ها را خود انجا م دهند وزود دچار افسردگی می شوند واین افراد بسیار رئوف ودلسوز ومهربان هستند وبا خود درگیری فکری دارند واز آن رنج می برند سوداوی ها بیشتر از خدا شاکی هستند بی نشاط هستند دفع ادرار سوزش وقطر قطره است دچار خستگی وکوفتگی  هستند پژمردگی روح وجسم دارند چهره تیره تاریک چشم ها بی فروغ ورنگ آنها روشن نیست ادرار سیاه وکدر ومدفوع سیاه ، اگر دچار تهوع شدن رنگ سیاه است ،دهانی بد بویی دارند اضطراب دارند دلشوره خفگی بی قراری مردم گریزی گوشه گیر هستند ودر محیط کار جدی هستند علاقه به کار های هنری وخود را بالا تر از همه می دانند دچار تاریکی چشم وگاهی شب کوری می شوند صورت تیره ودچار سوزش معده می شوند افکار بسیار در هم دارند برای خود شان از کوه کاه می سازند دچار اوهام میشوند دچار وسواس می گردند همشه ویا بعضی اوقات به فکر خود کشی هستند ، کابوس می بینند نفس تند وجیق کشیده واز خواب بیدار می شوند ولکه های سیاه در بدن ظاهر می شود بیمار ی خوره میگیرند دچار دلتنگی هستند آرام وقرار ندارند هر جا بروند یک جا نمی توانند بمانند دچار بیماری پوستی می شوند پوست کاملا خشک است وخارش وترک خون ریزی دچار بیماری کلیت می شوند حرص می خورند همیشه دنبال کلاس گذاشتن هستند افرادی هستند که روزی 50 عدد قرص می خورندزبان ولبها را بعضی اوقت در خواب گاز می گیرند .پیله می کنندوبه همه در همه حال گیر میدهند دلشان می خواهد یک کاری را انجام بدهند ولی در خود توانایی رانمیبنند. غذاهای مضر برای سوداوی مزاج ها.
بادمجان ، نمک سود ماهی دودی ، ماهی شور ،خیار شور ، نمک زیاد ، گوشت های پیر وگاو وگوسا له ، غذاهای مانده وبیات ، ماست پنیر ، چای شیرین ،شیرینی جات قنادی ، ترشی جات سرکه ، گوجه شور ، سس ، رب ، ماست ، آبلیمو، که با آبلیمو سس درست می کنند ومی خورند وناراحتی های پوستی  پیدا می کنند ،ساندویج آب یخ ، پیتزا ، مرغ وتخم مرغ ، ماهی ، برنج سفید ، عدس ، نوشیدن آب و مایعات هنگام غذا ، غذاهای سرخ کردنی وفریز شده غذا های زودپز شده تنقلات ،تخمه شور، بادام شور ، شکلات ،پفک ، چیپس ، بسکیوت ، کلیه تنقلات، خارج کردن لوزه سوم ، چای ، نسکافه ، قهوه ، دوغ ، که جدیدا تبلیغ می کنند دوغ بهتر از نوشابه است خوردن آن برای این گونه افراد مضر ودچار ام اس می شوند ، هر موقع دچار کسالت شدن هرچه دلشان خواست استفاده نکنند .
غذاهای مفید برای سوداوی مزاج ها
کلیه غذاهای گرمی بخش ، گوشت گوسفند در صورت نداشتن چربی خون ، کبوتر ،شتر، بوقلمو ،گنجشک، برنج با شوید ، برنج با زیره زعفران ،از سبزی جات گرم مثل نعناع تره ، جعفری ، ترخون، انواع کلم ، کرفس ، عسل ، توت ، کشمش ، خرما ، از ادویجات ، هل ، دارچین، زعفران، زنجبیل، از بذر های ملین ، مثل قدومه شیرازی واسفرزه ،وبارهنگ ، بالنگو، تخم ریحان ، تخم مرو، وخاکشیر
نشانه های غلبه بلغم.
بدن بلغمی ها شل رنگسفید وبدن نرم است غذا دیر هضم می شود آروق ترش میزنند  آب از دهانشان راه می افتد طوری که متکا را خیس می کند اخلاط زیادی پشت حلق شان جمع می شود میل به خواب زیاد دارند آب دهان رقیق است بیش از حد دجار تکرر ادرار می شوند طبیعت سرد هم باشد آب بینی رقیق می شود حجم ادرار زیاد است دچار کم حواسی می شوند سست وبی حال هستند برای بیرون رفتن عزا می گیرند چون مغز سرد است وسردی بیشتر خورد شده وبلغم غلبه کرده ودست وپا یخ کرده وبی حال وبی حس است موی سر آنها زود سفید می شود آنها یکه در جوانی می هایشان سفید می شود از غذاهای مثل ماست وعدس سیب زمینی وپنیر در جوانی بیشتر استفاده کرده اند ریزش مو بیشتر از موئد مقرر پیری زود رس در خانم ها دوران پریود آنها بسیار درد ناک ومعمولا عقب هستند وبیشتر این خانم ها دختر می آورند چون محیط بیشتر اسیدی است واسپرم ها را تضعیف می کنند این نوع افراد دچار درد پشت وگردن می شوند چون ماهیچه های گردن دچار انقباظ می شود وفکر می کنند که مشکل استخوانی دارند ومراجه به دکتر  عکس اسکن وغیره ودر آخر نتیجه هم نمی گیرند وبا قرص های مسکن سر می کنند ومعمو لا همیشه دوست دارند پشتشان را بمالند در واقع ناراحتی گوارشی دارند در د زانو وکمر وپا را دارند در کل در دمفصل در این گونه افراد زیاد است خانم هایکه دوران ویار بیشتر ترشی ولبنیات وماهی مصرف می کنند بیشتر دچار این مشکل می شوند دچار نقرس می شوند وفلجی تدر یجی سراغ شان می آیدودچار بیماری لک وپیس وبر ص یا ویتلگو می شوند دچار بیماری لغوه وشب می خوابند صبح نصف صورتشان کج میشود چون سرکه ماست وترشی تمر هندی ولواشک زیاد مصرف می کنند صوت نمی دانند بزنند یک سری از این ها دچار بیماری رعشه ویا پارکینسون می شوند وبیماری ام اس به سراغ شان می آید چشم آنها لکه های قهوای وسفید داردودچار ضعف بینایی می شوند دچار تنگی نفس می شوند تپش قلب واگر انگل داشته باشند بعضی اوقات از دهنشان  خا رج میشود کرمک دارند دچار بیماری های اتیمیون میشوند مثل بیماری آرتروروماتئیود وبیماری لوپوس آنقدر آنتی بیوتیک مصرف می کنند تا کلیها را از دست بدهند دچار بیماری ام اس میشوند خانم ها اکثرا بلغمی هستند برای اینکه ماست وشیر زیاد می خورند بخصوص دوران ویار چون جنین غذاهایکه بر خلاف فطرت را نمی پذیرد وعلت این است که غذاهای تغیر یافته در دست بشر را جنین نمی پذیرد .
غذاهایکه برای بلغمی ها مضّراست
کلیه لبنیات ، ترشی ، شور ، برنج سفید ، عدس ، سیب زمینی ، آب یخ ، نوشابه ها ی گاز دار ، چای قهوه ، نسکافه میوه جات کال وترش ، نارنگی کیوی گرمک ، خیار پوست کنده قارچ ، ماش جو ، گوشت گاو گوساله ، انواع گوشت سفید به جز بوقلمو ،سس ، رب ، گوجه فرنگی ، غذاهای ساندویجی ، زود پز فشار بالا ، که سرطانزا هستند ، شیرینی جات  قنادی ، ما کارانی آس رشته ، این ها باعث بلغم می شوند وایمنی بدن را دچار مشکل می کنند تنقلات ، این نوع غذاها در بدن دچار اسیدوز کرده وفرد دچار غش می شود وفرد دچار افت قند  وبی حسی وبیماری های مفصلی می گردد .
غذاهای مفید برای بلغمی ها
کلیه میوه های رسیده وشیرین ، گوشت شتر وگنجشک وسار وکوسه ماهی ، از ادویجات گرم مثل هل دارچین زعفران فلفل ، دانه خردل، جوز هندی ، زنجبیل ، دارفلفل ، از ریشه ها سیر وموسیر ، چغندر وشلغم ، هویج ترب ، مخصوصا ترب سیاه ، ازسبزی جات کلیه سبزیجات گرم ، نعناع ، ترخون، ریحان، جعفری ،مرزه، شوید، ترخون ، از حبوبات  نخود گندم لوبیا چیتی ، لوبیا کشاورزی ، کپسولی ، دال عدس ، لپه قومه شیرازی ، فرنجیمشک ، خاکشیر ، برای اعصاب بسیار خوب است ، بادام ، پسته ، فندوق ،نارگیل ، گردو ، بادام هندی ، خرما شیره خرما ،
معجونی برای بلغمی ها
بادام ، گردو، فندوق ، پسته ، کنجد ، نارگیل ، بادام هندی ، چلغوز، ازهر کدام 100 گرم عسل 250 گرم ، هل سبز 5 مثقال ، دارچین سائده شده 10 مثقال ، زنجبیل سائده شده 2 مثقال زعفران 1مثقال ،آنهای که آسیاب می شوند آسیاب کنید وباهم مخلوط کرده وتا یک نواخت گردد وبصورت تکه های شیرینی درآورید وروزانه 3 عدد میل کنید .

دراین افراد بلغم افزایش یافته سیستم لنف ایگونه افراد پر کار است وبه لبنیّا ت وماست بیشتر علاقه دارند معمولا تنبل وبی حا ل هستند وسست وکسل وبیشترمی خوابند ودرهر فرستی که پیش بیاید می خوابند دائم دوست دارند چرت بزنند عموما پوست بدن اینها سفید است بدنشان لخت ونرم است ودارای استعداد چاقی دارند از انجام کارهای حساس خسته می شوند وحوصله انها سر می رود وخواب به سراغشان می آ ید وهنگام بیدار شدن از خواب زیر چشم آنها پف کردهوبی حال وسنگین هستند خوش گذرانند درصورت رعایت نکردن خورد وخوراک درمعرض بیماریهای مغز واعصاب هستند . کوچک شما جلیل بابایی .
علائم غلبه اخلا ط
وقتی که یکی ازا خلا ط درانسا ن غلبه نماید انسا ن مریض می شود اگر دو خلط بر انسا ن غلبه نماید انسان دچار بیماری شدید گشته وبایستی درمان شود در صورت درمان نشدن مرگ به سرا غ آ ن خواهد آمد .
1 : غلبه خون : پری رگها ونبض ، سردرد وسنگینی سر،سرخی چشم ها وصورت وبدن ، زیاد شدن خواب واحسا س کسا لت وخمیازه ، ایجاد دمل وبثورات پوستی وخارش ،خون ریزی لثه وبینی ، خارش محل حجا مت وفصد قبلی .
2: غلبه صفرا : زردی رنگ چشم وپوست ، تلخی دها ن، خشکی دها ن وبینی وعطش زیاد، کاهش تمایل به غئا ، تهوع ، احسا س گزگز وسوزن سوزن شدن بدن، نبض سریع .
3: غلبه سودا : لا غری وخشکی وسفتی پوست ، بخصو ص زیر چشم ، فکروخیال زیاد خواب سبک وکم وپریدن های مکررازخواب ، سوزش سر دل واشتهای کاذب با وجود گرسنگی شدید با خوردن چند لقمه به سرعت سیر می شود.
4: غلبه بلغم : سفیدی رنگ نرمی وسردی پوست ، کندی حواس وزیاد شدن خواب ، فراموشی وکند فهمی، ترشحات پشت حلق بلغمی وسرفه ، ضعف هضم وآروغ ترش زدن ، زیاد شدن آ ب دهان، عدم تشنگی ، ادرارسفید وسنگینی بدن .
مزاج سنّی: هر سنی برای خود یک مزاجی دارد از تولد تا پانزده سا لگی سن دموی از 15 تا 35 سا ل سن صفرا ، از 35 تا 60 سا ل سن سودا ، وبعد از 60 سا ل سن بلغم است تقسیم بندی ذکر شده به این معنا است که کود ک در سن رشد گرم ومرطوب است ، زیراگرمی ورطوبت برای رشد لازم است به تد ریج این رطوبت مصرف شده وگرمی وخشکی در سن جوانی غلبه می کند این سن سن هیجان وشور ونشاط انرژی وفعا لیت وکار وتلاش است واتفا قات زندگی مثل تحصیلات عالی ف ازدواج ، وشغل و….در این دوره با شورجوانی همراه است با افزایش سن این حرارت از بین رفته وبدن سرد تر می شود سن سودا زمان سردی وخشکی است این سن زمان تکا مل و تدبیر است انسان دو اندیش وعاقبت نگر می شود برای تربیت بچه های خود وتا ثیر در اجتماع ا نتخا بهای پخته تر انجام می دهد وبعد از 60 سا لگی رطوبت خارج می شود وبدن سرد تر می شود ا نسا ن مرتب چرت می زند وسست وبی حال میگردد فراموشی به سراغ آ ن می ا ید وآ نچه اموخته بوده از یاد می برد این سردی وتری آ نقدر زیاد می شود که شمع وجودش خاموش می شود . مولف : جلیل ببابایی مورخه دوم/اردیبهشت/هزاروسیصدوهشتادوهفت .

اون چيه كه از يخ سفيد تر است از شب سياه تر است
نوشيدنش حرام خوردنش حلال است مرد روزي۳بار استفاده
ميكندزن درتمام عمرش يك بار استفاده ميكند
لطفا جواب صحيح واسم بفرستيد يكي ازم پرسيد منم بلد ن
بودم
توجه جواب این سوال واستون میزارم  جوابش مهریه زن است توجه

…………………

سلام بچه ها..اطلاعات دقیقی در مورد قرص فلووکسامین و معایب و محاسنش نسبت به دیگر قرصهای ضد افسردگی میخوام..با تشکر.
اطلاعات بیشتر : قرص سیتالوپرام بهتره یا فلوکسامین
فلووکسامین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده‌های بازجذب سروتونین است که بیشتر برای درمان اختلال وسواسی اجباری استفاده می‌شود.
فلووکسامین یکی از اولین داروهای موسوم به اس‌اس‌آرآی است که در سال ۱۹۸۴ در کشور سوئیس وارد بازار شد. این دارو از ۱۹۹۴ در آمریکا‏ و از ۱۹۹۹ در ژاپن مصرف می‌شود.
فلووکسامین اولین داروئی‌ست که اداره مواد غذائی و داروئی ایالات متحده آمریکا‏ آن را برای درمان اختلال وسواسی جبری کودکان تأیید کرده است
فلووکسامین برخلاف دیگر داروهای گروه خود تأثیر مهاری بر ایزوآنزیم CYP1A2 دارد و ممکن است با کلوزاپین، تئوفیلین و پروپرانول تداخل نشان دهد.
تجویز فلووکسامین برای درمان افسردگی، اختلال وسواسی جبری، اختلال هراس و فوبیای اجتماعی و اختلال استرس پس از سانحه شایع است.
فلووکسامین در بین مهارکننده‌های بازجذب سروتونین عوارض بیشتری را دارد و قطع مصرف به دلیل عوارض نامطلوب در مورد فلووکسامین بیشتر اتفاق افتاده است. مشکلات گوارشی، تسکین، ناخوشی و لرزش در دوره درمان با این دارو بیشتر از داروهای مشابه مشاهده شده است.
سیتالوپرام یک داروی ضدافسردگی می باشد و معمولا در درمان افسردگی بکار می رود. علاوه بر این از سیتالوپرام برای درمان برخی اختلالات اضطرابی همچون حملات ترس، فوبیا و نیز اختلالات تغذیه ای استفاده می شود. سیتالوپرام بصورت موفقیت آمیزی در درمان نشانگان (syndrome) قبل از قاعدگی زنان، که علایمی از قبیل نوسانات خلقی، تحریک پذیری و حساسیت پستان ها ایجاد می کند، بکار رفته است. اصولا سیتالوپرام باعث افزایش سطوح ماده ای طبیعی در مغز به نام سروتونین (serotonin) می گردد؛ این ماده در حفظ تعادل روحی نقش دارد. سیتالوپرام در قالب قرص های پوشش دار و قطره خوراکی تولید می شود.سیتالوپرام ممکن است سبب بروز برخی عوارض ناخواسته شود: سردرد، سرگیجه، خواب آلودگی، بی قراری، عصبی شدن، تحریک پذیری، اشکال در تمرکز و حافظه، خستگی یا ضعف شدید، اختلال خواب، لرزش، تهوع، استفراغ، خشکی دهان، تغییر در اشتها، ناراحتی معده، اسهال یا یبوست، تعریق شدید و مشکلات جنسی. اما اگر دچار هر یک از علایم یا نشانه های زیر شدید، بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید: تشدید یا عود افسردگی، حملات ترس، هیجان یا تحریک پذیری شدید، افکار خودکشی یا آسیب رساندن به خود، خلق تهاجمی، توهم (دیدن یا شنیدن چیزهایی که وجود خارجی ندارد)، تشنج، بثورات پوستی، زردی پوست یا چشم ها و خونریزی خودبخودی.
مصرف همزمان سیتالوپرام با سایر داروهای تضعیف کننده سیستم عصبی مثل داروهای ضدافسردگی، آنتی هیستامین ها، آرام بخش ها و ضددردهای مخدری، اثرات مشابه این داروها را افزایش می دهد. • مصرف سیتالوپرام با ترانیل سیپرومین، سلژیلین و فنلزین خطر بروز عوارض بسیار وخیمی را به همراه دارد. اگر در حال استفاده از این داروها هستید، حتما پزشک خود را مطلع سازید. لازم است بین مصرف این داروها و سیتالوپرام لااقل 2 هفته فاصله باشد. • سیتالوپرام با داروهای ضدقارچ (مثل کتوکونازول)، مسدودکننده های بتا، کاربامازپین و لیتیم تداخل دارد.

قرص فلووکسامین
مكانیسم اثر
فلووكسامین با مهار اختصاصی بازجذب سروتونین موجب افزایش انتقال سروتونرژیك می‏شود، ولی تاثیر بر فعالیت‏های دوپامینرژیك و نورآدرنرژیك ندارد.
هشدارها
برای بیماران مبتلا به نارسائی كبدی یا سابقه حمله عصبی، این دارو را باید با احتیاط كامل مصرف كرد. 2- به دلیل تمایل به خودكشی در این بیماران و برای جلوگیری از مسمومیت با دارو، باید كمترین مقدار ممكن از دارو در اختیار بیمار قرار گیرد.
فارماكوكینتیك
این دارو به خوبی جذب می‏شود و فراهمی زیستی آن 50% (به دلیل اثر اولین عبور) می‏باشد. این دارو دارای متابولیسم كبدی و دفع كلیوی بوده و نیمه‏عمر آن معادل 20-15 ساعت است.
موارد منع مصرف
در صورت نارسائی شدید كبدی، بروز حملات عصبی، اختلالات نورولوژیك و جنون نباید از این دارو استفاده شود.
عوارض جانبی
اختلالات جنسی، كاهش تمایل جنسی، تغییرات رفتاری و روانی، جنون، تنگی نفس، احتباس ادرار، ضعف یا خستگی مفرط، یبوست، سرگیجه، سردرد، بی‏خوابی یا خواب‏آلودگی، تهوع و استفراغ از عوارض جانبی عمده این دارو محسوب می‏شوند.
تداخل های دارویی
این دارو غلظت پلاسمایی داروهائی مثل فنی‏توئین، كینیدین، داروهای ضدجنون بوتیروفنونی (هالوپریدول)، استمیزول، سیزاپراید، ترفنادین، آلپرازولام، تریازولام، دیازپام، میدازولام، پروپرانولول، متوپرولول، كافئین، تئوفیلین، كاربامازپین، كلوزاپین، متادون، وارفارین را افزایش می‏دهد. مصرف همزمان این دارو با داروهای ضدافسردگی سه حلقه‏ای، مهاركننده‏های منوآمین‏اكسیداز (پروكاربازین، فورازولیدون)، سلژیلین و داروهای مقلد سروتونین موجب تشدید عوارض جانبی دارو می‏شود. مصرف همزمان الكل می‏تواند موجب تضعیف شدید CNS گردد. مصرف همزمان این دارو با دیلتیازم موجب بروز برادی‏كاردی می‏شود.
نكات قابل توصیه
1-در صورت مصرف همزمان فلووكسامین با آنتاگونیست‏های گیرنده ? (پروپرانولول و متوپرولول)، تئوفیلین، كاربامازپین، كلوزاپین، متادون و دیلتیازم، مقدار مصرف این تركیبات را باید كاهش داد.
2- تعیین مقدار مصرف این دارو برای افراد سیگاری و بیماران با سابقه سوءاستفاده داروئی یا با سابقه جنون، باید با احتیاط صورت گیرد.
3- در بیماران مبتلا به اختلال كبدی، مقدار مصرف دارو را باید كاهش داد.
4- در صورت تجویز طولانی مدت این دارو برای كودكان، باید پارامتراهای رشد را كنترل كرد.
5- حداقل چهارده روز فاصله زمانی بین مصرف مهاركننده‏های منوآمین‏اكسیداز و فلوكسامین باید در نظر گرفته شود.
6- مصرف این دارو باید به تدریج قطع شود. در هر 7-5 روز یك بار، مقدار مصرف را باید به میزان 50 میلی گرم كاهش داد.
مقدار مصرف
بزرگسالان: در درمان اختلال وسواسی و افسردگی ابتدا 50 میلی‏گرم یك بار در روز در زمان خواب مصرف شود. در صورت نیاز با فاصله 7-4 روز می‏توان هر بار 50 میلی‏گرم دیگر به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از 100 میلی‏گرم، مصرف باید در دو نوبت انجام شود. حداكثر مقدار قابل مصرف 300mg/day است. كودكان: در درمان اختلال وسواسی ابتدا 25 میلی‏گرم یك بار در روز در هنگام خواب مصرف می شود. در صورت نیاز با فاصله 7-4 روز می‏توان هر بار 25 میلی‏گرم دیگر به مقدار مصرف قبلی افزود. در مقادیر بیش از 50 میلی‏گرم، مصرف باید در دو نوبت انجام شود. حداكثر مقدار قابل مصرف 200mg/day است.

يك ليست كامل از سيسموني نوزاد

سرويس نوزادي نخي (ست كامل- مثلا 25 تيكه ) 2سري –
لباس زير نخي سايزهاي1 و2و3 از سايز 2و3 دوسري –
سرهمي نوزادي 3 تا –
لباس زير دكمه دار سايز1تا3 هركدوم 3 تا-
جوراب (3-4تا) – شلوار تك نخي (جندتا)
تب سنج
پستانك
زانوبند
ليف
صابون بچه
شامپوبدن وسر،روغن بدن،پودربچه
شيشه
پانسمان ناف
ملافه خشك كن
ملافه ساده- تشك تخت
حوله – پشه بند – پوشك كوچولو – پوشك كامل
لثه كش – شورت – ناخن گير بچه – شانه بچه
لاستيكي ساده كوچك (10تا فكر كنم لازمه)
لاستيكي چسبي (2-3تا )
آغوشی
تشك لاستيكي براي عوض كردن
گوش پاك كن
جغجغه
سرويس چيني يا ملامين غذاخوري
سرويس قابلمه كوچك
چوب لباسي
بلوز وشلوار مهماني – حوله كوچك دستي – پتوي دم دستي – كالسكه – كرير- ساك وسايل بچه – ساك حمل – ني ني لاي لاي – قنداق فرنگي

اینم یه چک لیست کامل از وسایل نوزاد و سیسمونی  ( البته این لیستیه که اینجا تو کلینیک میدن دستت ولی اصلاً نیاز نیست که همه اینارو تهیه کنید، مثلاً خود من کوچولومو با دو تا دونه شیشه شیر بزرگ کردم … یدونه کوچیک و یدونه بزرگ )
لباس:
6 تا 8 عدد بلوز زيردكمه دار ( سايز 1 تا 3)
6 تا 8 سرهمي (سايز 1تا 3)
1 تا 2 كلاه نرم(سايز 34 و كوچكتر)
4 تا 6 جفت جوراب
1 تا 2 ژاكت
دستكش و كفش پشمي براي زمستان
6 عدد پيشبند نرم
_______________________

براي خواب نوزاد:

يك عدد تخت يا گهواره كه خيلي بزرگ نباشه
دشك به اندازه تخت يا گهواره ني ني
حفاظ براي بغلهاي تخت (كه وقتي بچه ميخوابه و غلت ميزنه سرش به ديواره تخت نخوره)
1 عدد كيسه خواب نوزاد
1 عدد پتوي نوزاد

_____________________

براي عوض كردن پوشك:

يك كمد تعويض ( بالاش بايد حفاظ بلند داشته باشه)
يك لامپ گرم كننده
1 عدد زيرانداز پلاستيكي
پوشك ( كوچكترين سايز)
كهنه
يك سطل براي دور انداختن پوشك ( از ايها كه با پا فشار مدين درش باز ميشه)
1 عدد ساك براي خارج از خانه
______________________

براي حمام كردن:

1 عدد وان نوزاد
2 عدد حوله نرم
پماد براي پاي نوزاد
قيچي براي ناخن
دما سنج آبي (براي دماي آب)
_____________________
خارج از منزل:
كالسكه
صندلي ماشين نوزاد
1 عدد ساك براي بغل كردن نوزاد (فكر كنم تو ايران بش ميگن آغوش)
____________________
تغذيه:
– اگر خودتون بچه رو شير ميدين يك بالش شيردهي
– 6 عدد شيشه شير نوزاد
– 1 عدد پسونك براي نوك سينه
– 1 عدد غذا گرم كن ( شيشه شير گرمكن)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


4 × = 36

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>